alzheimerova_choroba_nemoc_priznaky_projevy_symptomy.jpgAlzheimerova choroba je chronicko-progresivní onemocnění nerové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů s tvorbou charakteristických histopatologických změn. Je nejčastější příčinou demence ve středním a vyšším věku. 

Alchajmrova Alchaimerova příčina léčba

alzheimerova_choroba_nemoc_priznaky_projevy_symptomy2.jpgNejčastější příznaky a projevy Alzheimerovy choroby

 

Počáteční stádium (první 1-4 roky od začátku nemoci)

Stadium se projevuje především kognitivními poruchami a snížením funkční výkonnosti v myšlení. Pacient i jeho okolí změny kriticky dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je.

 

Již v počátečních stádiích nemoci je pozitivní test na Alzheimerovu nemoc - test kreslení hodin.

 • porucha schopnosti učení novým informacím
 • relativně dobré vybavování dávno získaných informací (z mládí, ...)
 • potíže s pozorováním, vštěpováním a vybavovním recentních událostí a běžných informací
 • hledá nedávno odložené předměty
 • zapomíná vykonávat běžné rutinní úkony
 • selektivní obtíž s vybavováním jmen osob cizích lidí, později i rodiny
 • potíže s užíváním méně často používaných slov
 • pokles paměti a další poruchy jsou na překážku denním činostem, ale potíže neomezují soběstačnost pacienta
 • neschopnost zvládnout obsluhu jednoduchých elektrických přístrojů (mlýnek na kávu)
 • pacient si nemusí uvědomovat poruchy a výpadky paměti

 

Střední stádium (2-10 let od začátku nemoci)

 • závažné prochy paměti, pacient si vybavuje jen hluboce vštípené, dobře známé informace
 • ukládá věci na netypická místa (např. peněženku do lednice)
 • nové informace lze vštípit jen výjimečně a na velmi krátkou dobu
 • stále se ptá na stejné věci dokola, nepamatuje si co už říkal a tak fakta stále opakuje
 • nevybavuje si ani svou domácí adresu, informace o místě, kde se nachází, co nedávno dělal
 • je dezorientovaný, ztrácí se ve známém prostředí
 • nevybavuje si už ani jméné dobře známých osob a rodiny
 • nevybavuje si názvy předmětů a popisuje je opisem („to, jak se z toho pije“, „to, jak se tím píše“)
 • soběstačnost je vážně narušena
 • řeč je obsahově chudá, věty ztrácejí svůj smysl
 • ztrácí schopnost abstraktního myšlení, ztrácí úsudek, není schopen řešit ani banální úkoly
 • u části nemocných se rozvíjejí poruchy chování ve smyslu bloudění, neklidu, někdy dokonce agresivity (díky nepochopení situace, strachem "z neznáma")

 

Pozdní, těžké stádium (7-14 let od začátku nemoci)

 • téměř úplná ztráta paměti
 • neschopnost vštípení nové informace
 • vybavují se pouze nesourodé útržky dříve získaných informací
 • nepoznává blízké osoby
 • nesoběstačný
 • plně dezorientovaný (neví kde je koupelna, kde WC)
 • většinou inkontinentní

 

Další informace

Poruchy dalších kognitivních funkcí kromě paměti jsou značně interindividuálně rozdílné co do výskytu i rychlosti progrese. Postižení řečových funkcí (porucha plynulosti řeči, pojmenování, porozumění) a poruchy zrakoprostorové orientace mohou být u některých nemocných dokonce počátečními příznaky onemocnění. Zvláště závažným způsobem snižuje soběstačnost nemocného postižení výkonných (exekutivních) funkcí zajišťujících cílenou činnost, řešení problémů a přizpůsobení se zevním požadavkům. Nemocný ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi. U některých nemocných se nakonec rozvíjí klasické trias afázie (porucha řeči), apraxie (neobratnost, nešikovnost, neschopnost cílených úkonů), agnózie (porucha porozumění).

Od počátku onemocnění dochází ke změnám osobnosti, objevují se emoční poruchy a změny chování (deprese, agitovanost, úzkost, agresivita). Psychotické projevy (halucinace a bludy, paranoidní pocity) mohou komplikovat pozdější průběh.. 

U některých nemocncých se mohou objevit i příznaky mimo psychickou sféru, např. extrapyramidová rigidita, poruchy chůze, myoklonus nebo epileptické záchvaty zvláště v pozdních stádiích onemocnění. Jsou-li vyloučeny jiné chooroby, je nutno tyto projevy přičíst variabilitě mozkového postižení u tohoto onemocnění. 

Průběh a prognóza onemocnění

 

Obecně lze říci, že onemocnění má plíživé, nenápadné začátky a průběh je chronicky progredientní, bez výraznějšího kolísání. Od zjištění prvních klinických příznaků trvá nemoc asi 7-10  let, pak ale končí letálně (pacient umírá) V mladším věku a zejména tam, kde je choroba geneticky podmíněna, bývá průběh rychlejší a malignější. Naopak někdy se pacienti dožijí 15 a více let od začátku příznaků. Trvání choroby se zřetelně prodlužuje s léčebným užitím inhibitorů acetylchoinesterázy a při dobré celkové péči o postiženého.

Videa o Alzheimerově nemoci: 

 


Související odkaz:


 

Zdroj:
Speciální neurologie, P. Jedlička

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny