vyvojova dysfazie priznaky projevy symptomy pricina lecbaVývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči, anglicky developmental dysphasia) je porucha vývoje řeči, která vzniká na základě lehké mozkové dysfunkce a poruchy centrálního zpracování řečového signálu a je přítomna vždy od počátku vývoje řeči.

___

___

Příčina: etiologie není zcela objasněna, dysfázie zřejmě může být například následkem vlivu toxických látek v prenatálním vývoji, onemocnění matky během těhotenství meningitidou (zánětem mozkových blan), komplikací při porodu, závažné novorozenecké žloutenky nebo dědičnosti. V důsledku částečně či zcela narušené řeči vznikají poruchy i v dalších směrech vývoje jednice.

Diagnostika: vyšetření klinického logopeda, po kterém následuje vyšetření klinickým psychologem, foniatrem a neurologem. Důležité je včasné rozpoznání a zahájení léčby.

Léčba: Terapie je komplexní, podílí se na ni všichni výše uvedení odborníci. Je založena na rozvoji řeči, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky (soubor činností vykonávaných při psaní a kreslení), zrakového a sluchového vnímání, trénování paměti a pozornosti, myšlení a orientace v čase a prostoru.

 

 

Jak se projevuje vývojová dysfázie – příznaky, projevy, symptomy:

 • opožděný vývoj řeči

 • nesrozumitelná řeč

 • tvoření pouze krátkých vět s chybami – vynechané předložky, zkomolená slova, přehozený slovosled, špatné skloňování atd.

 • vynechávání hlásek či slabik

 • nerovnoměrný vývoj verbálních a neverbálních schopností

 • poruchy sluchového vnímání (nerozliší podobně znějící slova, nezopakuje melodii, rytmus)

 • porucha krátkodobé paměti (dítě nedokáže správně zopakovat slova)

 • poruchy zrakového vnímání

 • poruchy orientace (pravá x levá strana, ráno x večer…)

 • poruchy koordinace pohybů

 • zkřížená lateralita (dominance např. pravé ruky a levého oka) či nevyhraněná (píše střídavě pravou i levou rukou)

 • porucha pozornosti a soustředění

 • porucha vnímání a rozlišování barev

 • emoční labilita či oploštělost

 • dysgrafie (porucha písemného projevu)

 • dyslexie (porucha čtení)

 • dysortografie (porucha pravopisu)

 • dyskalkulie (porucha počítání)

 

Vývojová dysfázie - fotografie, obrázky

ilustrační obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny